Skip to content

Salgs- og leveringsbetingelser

MODTAGELSE AF VARER:

Ved modtagelse af varer med ekstern godstrans­portør, skal forsendelsen efterses ved levering. 
Ved eventuelle transportskade skal fragtbrevet underskrives med forbehold. Det er kun modtageren der kan inspicere og reklamere for transportskader. Ved skade kan følgende tekst påføres fragtbrevet: ”Modtaget med forbehold for transportskade”. Efterfølgende skal RECI kontaktes telefonisk, hvor fragtbrevsnummeret oplyses.

GARANTI OG REKLAMATION:

Der ydes 2 års ombytningsgaranti på alle produkter ved fejl eller mangler, der kan henføres til produktionen af produktet. Garantien omfatter således ikke kørsel og arbejde i forbindelse med ombytning eller udbedring. Ved ombytning af defekte dele skal den defekte del sendes til os for vurdering. Alle garantiforpligtelser er betinget af, at produkterne er monteret og anvendt i henhold til gældende forskrifter, og at produkterne er blevet vedligeholdt i henhold til forskrifterne i hele perioden forud for eventuelle reklamationer. Skader som følge af udefrakommende påvirkninger er ikke omfattet af garantien. Nedenfor er beskrevet en række udvidede garantibestemmelser for bestemte produkter. 

Mod konstruktionsfejl og mangler ydes der 5 års garanti på opsvejste VVB, dog forudsat at serviceintervallerne overholdes. Garantien omfatter således ikke kørsel og arbejde i forbindelse med ombytning eller udbedring.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER:

Nedenstående betalings- og leveringsbetingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om salg, som RECI indgår, medmindre de udtrykkeligt fraviges i den enkelte aftale.

Priser

Priserne er ab Glostrup, excl. emballage, moms og montage.

Specifikationer: 

Alle anførte oplysninger i brochure og kataloger om mål, vægt, effekt, kapacitet samt andre tekniske data er uden forbindende og RECI forbeholder sig ret til ændringer i udførelserne.

Betaling

Medmindre andet er aftalt forfalder faktura til betaling 14 dage fra fakturadatoen.
Efter forfaldstid har sælger krav på morarenter uden forudgående rentepåkrav. Morarenten udgør p.t. 2% pr. løbende måned. Rentesatsen kan til enhver tid ændres af sælger ved angivelse i ordrebekræftelse eller lignende. Såfremt der er aftalt kredit, har sælger krav på morarenter med den ovennævnte rentesats, såfremt de aftalte kreditbetingelser ikke overholdes.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten over de solgte genstande forbliver hos sælger eller den til hvem sælger har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt betalt. Kreditaftalelovens regler om ejendomsforbehold finder anvendelse.

Returnering

Returnering af varer kan kun finde sted efter aftale og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til sælgers adresse og med opgivelse af fakturanummer og leveringsdato.
Fra den returnerede vares fakturerede værdi fratrækkes 20 % i returneringsomkostninger, dog min. kr. 50,-. Udgået, annulleret eller specialfremstillet materiel tages ikke retur. 

Brug vores formular ved returnering her.

Forbehold ved opsvejsning på stedet

  • Endebunde og spiraler skal kunne komme hele ind i opbevaringsrummet.
  • Der skal være adgang være adgang til 400V 16 amp.
  • Skader på evt. bygningsdele under arbejdsprocessen (Herunder skader på trapper og opgang)
  • Evt. afholdelse af sikkerhedskursus afholdes på timebasis.
  • Afdækning afregnes pr. time og tilhørende materialer afregnes udfra forbrug.

Leveringstid/Forsinkelse

Forsinkelse fra sælgers side giver ikke køber ret til afslag i købesummen eller er­statning, herunder driftstabserstatning, men køber er berettiget til, såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig, at hæve handlen. Såfremt køber vil påberåbe sig hævebeføjelsen, skal dette ske uden ugrundet ophold, når forsinkelsen opstår. Købers hævebeføjelse, jfr. ovenstående bestemmelse gælder ikke i tilfælde af force majeure. Hævebeføjelsen gælder heller ikke såfremt forsinkelse med levering skyldes køberens handling eller undladelse.

Mangler

Køber skal straks ved modtagelsen, og in­den det solgte tages i brug, justeres eller bearbejdes, gennemgå det leverede for at sikre sig, at det leverede er mangelfrit. Køber skal, såfremt køber vil påberåbe sig mangler, reklamere skriftligt uden ugrundet ophold. Sælger forpligter sig til i en periode på tolv måneder fra leveringstidspunktet at regne at ombytte defekte dele, som skyldes fejl i konstruktionen, materiale eller frem­stilling ved at foretage reparation eller udskiftning af delene (efter sælgers valg).

Der ydes ikke betaling for montering af dele, der er ombyttet. I tilfælde, hvor reklamationsreparation er aftalt udført for os, skal der på forhånd være aftalt pris. Omkostninger for ombyttede dele og ved forsendelse af dele påhviler sælger. Dog skal køber bære de meromkostninger, som sælger påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelses-sted eller – hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen.

For dele som er udskiftet eller repareret påtager sæl­ger sig de samme forpligtelser som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af tolv måneder. Sælger er forpligtet til efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køber at afhjælpe manglen inden rimelig tid. Afhjælper sælger ikke manglen inden rimelig tid, skal køber skriftligt give sælger en sidste frist for afhjælpning. 
Opfylder sælger ikke sin afhjælpningsforpligtelse inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen eller såfremt manglen er væsentlig, hæve handlen. 
Såfremt køber har påberåbt sig mangler og viser det sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

Sælgers ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. Sælgers ansvar omfatter kun mangler som opstår un­der de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. 

Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. 

Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse. Sælgers ansvar for mangler er begrænset til den ovenfor anførte ombytning eller reparation og sælger kan således ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade ellertab, herunder avancetab, tidstab, driftstab og lignende.

Om forældelse gælder købelovens § 54, hvorefter køber, såfremt han vil påberåbe sig en mangel skal påberåbe sig manglen senest et år efter at leverin­gen har fundet sted. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i vor leverance, ydes alene samme reklamationsret, som ydes af de pågældende underleverandører.

Produktansvar

Sælger er ansvarlig for personskade i henhold til tegnede ansvarsforsikring, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for. Det påhviler køber omhyggeligt at sikre sig, at de af sælger udleverede sikkerheds-forskrifter og vejledninger herom nøje følges, herunder at det købte altid er under opsyn ved drift, såvel som det sikres at børn og dyr ikke har adgang til det købte. Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af salgsgenstanden

  1. På fast ejendom eller løsøre, som indtræder me­dens salgsgenstanden er i køberens besiddelse
  2. På produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som disse produkter som følge af salgsgenstanden forårsager.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
Det påhviler køber at sikre at brandmyndighedernes krav overholdes.

Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Tvister

Tvistigheder vedrørende aftaler om salg ind­gået i henhold til ovenstående salgs- og leverings­betingelser og alt som har sammenhæng hermed afgøres af de almindelige domstole, idet Retten i Glostrup er aftalt som værneting

IMI-beholder-med-servicetekniker